Stockholms Typografiska Gille

Att hämta hem lösrad

I vec­kans Stil talade man typo­grafi, bland annat om hur man i tid­skrif­ten Bang behand­lar de utgångs­ra­der som ham­nar överst i textspal­ter. Tyd­li­gen var det helt oemot­stånd­ligt att i detta sam­man­hang dra in ett uttryck som före­kom i den interna yrkes­jar­gong som förr prak­ti­se­ra­des på sät­te­rier run­tom i landet.

När pro­fes­sio­nen med bör­jan på 1950-talet sak­te­li­gen öpp­na­des mot omvärl­den slapp ter­men ut men var inte möj­lig att använda obe­svä­rat i dag­ligt tal.

…läs hela inlägget »

oktober 9, 2014   1 kommentar

Typografi idag, Kungl. Biblioteket 23 okt. 16–19.15

Bib­lis och Stock­holms typo­gra­fiska gille inbju­der till en kväll om typo­grafi i Sve­rige idag.

Kungl. bib­li­o­te­kets Hör­sal, tors­da­gen den 23 okto­ber kl. 16 till ca 19.15

…läs hela inlägget »

oktober 9, 2014   Inga kommentarer

Stadsvandring med Håkan Lindström. 1 sep

Vi bör­jar vid bro­fäs­tet på Rid­dar­hol­men kl. 17.30, där vi har kon­takt med såväl romar­ti­den, den svenska stor­makts­ti­den som svenskt 1970-tal…

…läs hela inlägget »

augusti 21, 2014   Inga kommentarer

Gillet till Åland 2014 – INSTÄLLT

UPPDATERING: Gil­lets resa till Åland är instölld pg.a. för få deltagare.

Anmä­lan till Håkan Lind­ström senast den 7 sep­tem­ber 2014. Använd for­mu­lä­ret i inläg­get nedan.

I bör­jan av juli hade ett tju­go­tal med­lem­mar anmält sitt intresse att komma med och även med­de­lat sina pre­fe­ren­ser beträf­fande tid­punk­ten för utfär­den. Helt domi­ne­rande var det två senare peri­o­derna, 1 till 10 och 13 till 20 okto­ber, alltså B och C, med jämn för­del­ning mel­lan de båda. Många kunde både och. Med tanke på detta var det natur­ligt att söka ett datum nära mit­ten och vi ham­nade på ons­da­gen den 8 okto­ber. Näs­tan en månad tidi­gare än förra året.

…läs hela inlägget »

maj 16, 2014   5 kommentarer

Cap&Design Live — Typografi 2014

http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.550323.1395915739!imageManager/1076101651.jpeg

Väl­kom­men till en inspi­re­rande dag om typografi!

 

Spe­ci­a­ler­bju­dande för STG’s med­lem­mar.
LÄS MER VÅR PÅ LINKED IN SIDA.

Varmt väl­kom­men till en dag fylld med typ­snitt. Den 21 och 22 maj är det dags för CAP&Design Live igen, denna gång tar vi ett grepp om typo­gra­fin vi har omkring oss. Från det lilla mel­lan­rum som upp­står mel­lan bok­stä­verna till de stora kom­mer­si­ella typ­snit­ten. Vad ska man tänka på vid val av typ­snitt? Var kan man söka typ­snitt? Hur får man använda typ­snit­tet? Finns det webb­säkra typ­snitt? …läs hela inlägget »

maj 13, 2014   Inga kommentarer

Gillets årsmöte 20 maj på Rönnells Antikvariat

All­mänt sammanträde

Stock­holms Typo­gra­fiska Gille
Plats: Rön­nells antik­va­riat, Bir­ger Jarls­ga­tan 32
17.45 – 22.00
Kost­nad: 300 kro­nor
Bin­dande anmä­lan senast 13 maj genom insätt­ning på bank­giro 500‑0070
…läs hela inlägget »

maj 7, 2014   1 kommentar

Ska STG finnas på Facebook?

Vad tyc­ker du? Idag finns Stock­holms Typo­gra­fiska Gille repre­sen­te­rade på Inter­net med den här hem­si­dan och vår slutna grupp på Lin­ke­dIn. Tyc­ker du vi ska grena ut på Face­book och kanske ha ett öppet forum för alla med­lem­mar och fans? Tyck till här!

…läs hela inlägget »

april 2, 2014   Inga kommentarer

Svensk Bokkonst 2013, Torsdag 27 mars, KB

Väl­kom­men till Svensk Bok­konsts ver­nis­sage och pris­ut­del­ning.
Under fest­liga for­mer firar vi vin­narna på Kung­liga bib­li­o­te­ket, Hör­sa­len. Tors­dag den 27 mars 2014 kloc­kan 17.00

Vem får pris för Årets vack­raste bok 2013?
Varmt väl­kom­men till en kväll i for­mens tecken.

…läs hela inlägget »

mars 19, 2014   Inga kommentarer

Christian Schwartz | Typografisk Fredag, 16 Maj

Christian Sch­wartz kom­mer till Kung­liga bib­li­o­te­ket för vårens sista Typo­gra­fiska Fre­dag 16 maj. Boka din bil­jett redan nu så är du garan­te­rad plats!

…läs hela inlägget »

mars 19, 2014   Inga kommentarer

Vart är typografin på väg? – Torsdagen 13 mars 2014, kl. 17.00, S:t Eriks Ögonsjukhus

Typo­grafi, bok­stavs­for­mer, dator­ling­vistik. Dags för typo­gra­fin att närma sig vetenskapen!

Anmäl er till
Fred­rik Anders­son
fredrik.andersson@familjenpangea.se
0709–83 49 56

…läs hela inlägget »

mars 11, 2014   Inga kommentarer