Stockholms Typografiska Gille

Filmvisning med Annie Atkins — Bio Rio 29 jan kl 16.30–20.00. SLUTSÅLT

Regis­sö­ren Wes Ander­sons fil­mer är kända för sina fan­tas­tiska sce­no­gra­fier. Varje detalj i den senaste The Grand Bud­a­pest Hotel är kär­leks­fullt desig­nad, allt ifrån par­fymflas­kor till tid­nings­si­dor. Kom och se fil­men och möt kvin­nan bakom den magiska for­men: Annie Atkins, gra­fisk desig­ner från Dublin. …läs hela inlägget »

december 22, 2014   Inga kommentarer

Boka nu! Stockholms Typografiska Julgille — 10 dec

Kära vän­ner. Nu stun­dar 2014 års julgille

Vi sam­las vid 18-tiden för att kloc­kan halv sju kunna hälsa varandra väl­komna med ett glas glögg. Sedan föl­jer den lilla tall­ri­ken, den kalla, med sill­sor­ter, lax, ägg­hal­vor & så. …läs hela inlägget »

november 26, 2014   Inga kommentarer

Det hände på Kungsholmen. En sittande stadsvandring om då och nu.

– mest om typo­grafi, bok­stä­ver och andra tecken.

Jag har i litet olika sam­man­hang vand­rat runt och berät­tat om typo­gra­fin i stads­bil­den, i cen­trala Stock­holm. Men nu gäl­ler det alltså den ’västra mal­men’. Att det bli­vit just Kungs­hol­men beror främst på att jag bodde här ifrån 1940 till 1951 och kom till­baka hös­ten 1956 som prak­ti­kant på tryc­keri på Arbe­tar­ga­tan och sedan åter­i­gen 1994 som lärare på Fors­bergs Skola, först på Gar­var­ga­tan och senare Polhemsgatan.

…läs hela inlägget »

november 14, 2014   Inga kommentarer

Gillet på LinkedIn

Nu kan ni följa Gil­let som orga­ni­sa­tion på Lin­ke­dIn: Stock­holms Typo­gra­fiska Gille

Passa på att skriva en rad på Gil­lets med­lems­grupp: STG Dis­kus­sions­grupp

november 6, 2014   Inga kommentarer

STG grattar Grafiska Institutet på 70-årsdagen

Vi vill gratta Gra­fiska Insti­tu­tet och alla ele­ver och lärare som gjort insti­tu­tet till vad det är idag.

Ons­da­gen den 26 novem­ber 2014 firas GI:s 70-årsjubileum på Bla­si­e­hol­men Restau­rang, Bla­si­e­holms­ga­tan 4C, Stockholm.

…läs hela inlägget »

november 5, 2014   Inga kommentarer

Frukostträff med Sepidar Hosseini – om subtilt motstånd som arbetsmetod | Illustratörscentrum

Sepi­dar Hos­se­ini är gra­fisk form­gi­vare och illust­ra­tör med sär­skilt intresse för frå­gor kring makt, smak och repre­sen­ta­tion inom visu­ellt ska­pande. Under vår fru­kost­fö­re­läs­ning berät­tar hon om sub­tilt mot­stånd som arbets­me­tod, med utgångs­punkt i sitt exa­mens­ar­bete från Konst­fack, Men ni ira­nier är ju bra på möns­ter – och andra berät­tel­ser om svenskhet, vidare till hur hon idag som fri­lan­sare arbe­tar i egna pro­jekt samt gente­mot uppdragsgivare.

När? Ons­dag 19 novem­ber kloc­kan 8:30–9:30.

Var? Illust­ra­tör­cent­rum, Horns­ga­tan 103 plan 10, Stockholm.

Pris? 100:- fak­tu­re­ras (fru­kost ingår).

Anmä­lan är bin­dande och görs senast mån­dag 17 novem­ber till info@illustratorcentrum.se.

Väl­kom­men!

november 5, 2014   Inga kommentarer

Att hämta hem lösrad

I vec­kans Stil talade man typo­grafi, bland annat om hur man i tid­skrif­ten Bang behand­lar de utgångs­ra­der som ham­nar överst i textspal­ter. Tyd­li­gen var det helt oemot­stånd­ligt att i detta sam­man­hang dra in ett uttryck som före­kom i den interna yrkes­jar­gong som förr prak­ti­se­ra­des på sät­te­rier run­tom i landet.

När pro­fes­sio­nen med bör­jan på 1950-talet sak­te­li­gen öpp­na­des mot omvärl­den slapp ter­men ut men var inte möj­lig att använda obe­svä­rat i dag­ligt tal.

…läs hela inlägget »

oktober 9, 2014   4 kommentarer

Typografi idag, Kungl. Biblioteket 23 okt. 16–19.15

Bib­lis och Stock­holms typo­gra­fiska gille inbju­der till en kväll om typo­grafi i Sve­rige idag.

Kungl. bib­li­o­te­kets Hör­sal, tors­da­gen den 23 okto­ber kl. 16 till ca 19.15

…läs hela inlägget »

oktober 9, 2014   Inga kommentarer

Stadsvandring med Håkan Lindström. 1 sep

Vi bör­jar vid bro­fäs­tet på Rid­dar­hol­men kl. 17.30, där vi har kon­takt med såväl romar­ti­den, den svenska stor­makts­ti­den som svenskt 1970-tal…

…läs hela inlägget »

augusti 21, 2014   Inga kommentarer

Gillet till Åland 2014 – INSTÄLLT

UPPDATERING: Gil­lets resa till Åland är instölld pg.a. för få deltagare.

Anmä­lan till Håkan Lind­ström senast den 7 sep­tem­ber 2014. Använd for­mu­lä­ret i inläg­get nedan.

I bör­jan av juli hade ett tju­go­tal med­lem­mar anmält sitt intresse att komma med och även med­de­lat sina pre­fe­ren­ser beträf­fande tid­punk­ten för utfär­den. Helt domi­ne­rande var det två senare peri­o­derna, 1 till 10 och 13 till 20 okto­ber, alltså B och C, med jämn för­del­ning mel­lan de båda. Många kunde både och. Med tanke på detta var det natur­ligt att söka ett datum nära mit­ten och vi ham­nade på ons­da­gen den 8 okto­ber. Näs­tan en månad tidi­gare än förra året.

…läs hela inlägget »

maj 16, 2014   5 kommentarer