Stockholms Typografiska Gille

Random header image... Refresh for more!

Gillet till Åland 2014

Vi var ju ett gäng som begav oss till Åland fram och till­baka under en dag i hös­tas. Dis­ku­te­rade Typo­grafi som läroämne, främst kanske på efter­gym­na­sial nivå, peda­go­gik i all­män­het samt även bild­lay­out i ‘titt­böc­ker’ och annat på vägen dit. Det mesta mot bak­grund av Bo Bern­dals nära nog all­tom­fat­tande gärning.

Nu är det dags att pla­nera inför nästa resa. Tyck till och var med att utforma nästa semi­na­ri­e­resa till Åland(?).

…läs hela inlägget »

maj 16, 2014   4 kommentarer

Cap&Design Live — Typografi 2014

http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.550323.1395915739!imageManager/1076101651.jpeg

Väl­kom­men till en inspi­re­rande dag om typografi!

 

Spe­ci­a­ler­bju­dande för STG’s med­lem­mar.
LÄS MER VÅR PÅ LINKED IN SIDA.

Varmt väl­kom­men till en dag fylld med typ­snitt. Den 21 och 22 maj är det dags för CAP&Design Live igen, denna gång tar vi ett grepp om typo­gra­fin vi har omkring oss. Från det lilla mel­lan­rum som upp­står mel­lan bok­stä­verna till de stora kom­mer­si­ella typ­snit­ten. Vad ska man tänka på vid val av typ­snitt? Var kan man söka typ­snitt? Hur får man använda typ­snit­tet? Finns det webb­säkra typ­snitt? …läs hela inlägget »

maj 13, 2014   Inga kommentarer

Gillets årsmöte 20 maj på Rönnells Antikvariat

All­mänt sammanträde

Stock­holms Typo­gra­fiska Gille
Plats: Rön­nells antik­va­riat, Bir­ger Jarls­ga­tan 32
17.45 – 22.00
Kost­nad: 300 kro­nor
Bin­dande anmä­lan senast 13 maj genom insätt­ning på bank­giro 500‑0070
…läs hela inlägget »

maj 7, 2014   1 kommentar

Ska STG finnas på Facebook?

Vad tyc­ker du? Idag finns Stock­holms Typo­gra­fiska Gille repre­sen­te­rade på Inter­net med den här hem­si­dan och vår slutna grupp på Lin­ke­dIn. Tyc­ker du vi ska grena ut på Face­book och kanske ha ett öppet forum för alla med­lem­mar och fans? Tyck till här!

…läs hela inlägget »

april 2, 2014   Inga kommentarer

Svensk Bokkonst 2013, Torsdag 27 mars, KB

Väl­kom­men till Svensk Bok­konsts ver­nis­sage och pris­ut­del­ning.
Under fest­liga for­mer firar vi vin­narna på Kung­liga bib­li­o­te­ket, Hör­sa­len. Tors­dag den 27 mars 2014 kloc­kan 17.00

Vem får pris för Årets vack­raste bok 2013?
Varmt väl­kom­men till en kväll i for­mens tecken.

…läs hela inlägget »

mars 19, 2014   Inga kommentarer

Christian Schwartz | Typografisk Fredag, 16 Maj

Christian Sch­wartz kom­mer till Kung­liga bib­li­o­te­ket för vårens sista Typo­gra­fiska Fre­dag 16 maj. Boka din bil­jett redan nu så är du garan­te­rad plats!

…läs hela inlägget »

mars 19, 2014   Inga kommentarer

Vart är typografin på väg? – Torsdagen 13 mars 2014, kl. 17.00, S:t Eriks Ögonsjukhus

Typo­grafi, bok­stavs­for­mer, dator­ling­vistik. Dags för typo­gra­fin att närma sig vetenskapen!

Anmäl er till
Fred­rik Anders­son
fredrik.andersson@familjenpangea.se
0709–83 49 56

…läs hela inlägget »

mars 11, 2014   Inga kommentarer

Antikvarisk Bokmässa 22–23 Mars

mars 10, 2014   Inga kommentarer

Peter Bruhn. 1969–2014 | Göran Söderström

… Peter Bruhn var en av de mest gene­rösa män­ni­skor jag någon­sin träf­fat. Han hade ett enormt stort hjärta och var en fan­tas­tisk typ­snitts­de­sig­ner. Jag kom­mer för all­tid sakna honom och vet inte hur jag ska fylla det utrymme han haft i mitt liv. …” Göran Söder­ström, Let­ters from Sweden

Läs hela im memo­riam » | News from Swe­den.

februari 24, 2014   Inga kommentarer

Farewell, Peter Bruhn (1969–2014)

I was deeply sad­dened to hear that Peter Bruhn pas­sed away unex­pec­tedly in his home in Malmö, Swe­den on Feb­ru­ary 21, 2014.
He was an influ­en­tial figure in digi­tal type and a close per­so­nal fri­end. …” Step­hen Coles, Typographica.com

Farewell, Peter Bruhn (1969–2014) | Typo­graphy Com­men­tary | Typo­grap­hica.

februari 24, 2014   Inga kommentarer