Random header image... Refresh for more!

Svensk bokkonst 2014 — 26 mars kl.17.00

Ver­nis­sage tors­dag den 26 mars 2015 kl 17.00

Kungl. bib­li­o­te­kets hör­sal, Hum­le­går­den, Stockholm

…läs hela inlägget »

mars 23, 2015   Inga kommentarer

Vad vet du om papper? Papper då, nu och sedan | Biblis

Tis­da­gen den 17 mars kl 16 i Hör­sa­len på Kungl. Bib­li­o­te­ket har du möj­lig­het att lära dig det mesta om vårt pap­pers ursprung och framtid.

Pap­per – en kul­tur­bä­rare sedan myc­ket länge.

Ett semi­na­rium som bely­ser pap­pe­rets bety­delse för vår civi­li­sa­tions utveck­ling. Semi­na­riet inleds av Per Jer­ke­man som kal­lar sitt inlägg Lite svensk pap­pers­hi­sto­ria.

…läs hela inlägget »

mars 4, 2015   Inga kommentarer

Trendspaning med Nina Ulmaja, 2 mars på Forsbergsskola

Nina_Ulmaja_trendspaning

Om visu­ella tren­der och ten­den­ser inom bok­värl­den: om läsning/skrivande, bok­de­sign, digi­tal påver­kan etc etc. Ca 30 minuter.

Vi kom­mer vara i Forsbergs-skolas kvälls­kurslo­ka­ler och den rym­mer max 45 per­so­ner.
Datum: 2 mars, kl 18.00. Fors­bergs­skola, Lun­da­ga­tan 52, Stockholm

Det finns några trap­por, om ni har pro­blem så hjäl­per vi er.

OM NINA ULMAJA
Jag arbe­tar som designansvarig/formgivare på Albert Bon­ni­ers För­lag sedan 2005. Tidi­gare arbe­tade jag som lek­tor i gra­fisk design på Konst­fack vid sidan av mitt arbete som fri­lan­sande desig­ner. Jag har gjort art direc­tion och design för utställ­ningar, tea­ter­grup­per, dans­kompanier och en stor mängd bok­de­sign genom åren. Jag har också nyli­gen bör­jat designa fri­mär­ken för Pos­ten. Jag före­lä­ser regel­bun­det om bok­de­sign och typo­grafi på design­sko­lor, bib­li­o­tek och i för­lags­bran­schen etc.
2012 utkom min första egna bok ABC å allt om D, en bok om våra bok­stä­ver, deras histo­ria och all möj­lig kun­skap och kuri­osa om dem. Boken belö­na­des med Aug­sut­pri­set Årets bästa barn– och ung­doms­bok 2012.

februari 17, 2015   Inga kommentarer

Till minne av Leif Thollander

Leif-T_Form_1961

’Om indust­ri­ell gra­fik’ av Leif Thollander

”Att give hver­dagt­sing kva­li­tet må være den gra­fiske form­gi­vers opgave, og kva­li­tet er et lige­til og natur­lig ting. Kva­li­tet er en hen­sigt­mæs­sig­hed i brug. Kva­li­tet er det der kan pro­du­ce­res ratio­nelt, og der­for œko­no­misk. Hver­dags­kva­li­tet er noget djærvt, jævnt, hver­dags­ag­tigt, for­met ud fra en för­stå­else af det, for­bru­ge­ren instink­tivt for­nem­mer er rik­tigt. Kva­li­tet er noget, der er godt at anvende.”

…läs hela inlägget »

februari 13, 2015   1 kommentar

Filmvisning med Annie Atkins – The Grand Budapest Hotel

AnnieAtkins_BioRio

Regis­sö­ren Wes Ander­sons fil­mer är kända för sina fan­tas­tiska sce­no­gra­fier. Varje detalj i den senaste The Grand Bud­a­pest Hotel är kär­leks­fullt desig­nad, allt ifrån par­fymflas­kor till tid­nings­si­dor. Kom och se fil­men och möt kvin­nan bakom den magiska for­men: Annie Atkins, gra­fisk desig­ner från Dublin.

…läs hela inlägget »

december 22, 2014   1 kommentar

Boka nu! Stockholms Typografiska Julgille — 10 dec

Skärmavbild 2014-11-26 kl. 21.06.19

Kära vän­ner. Nu stun­dar 2014 års julgille

Vi sam­las vid 18-tiden för att kloc­kan halv sju kunna hälsa varandra väl­komna med ett glas glögg. Sedan föl­jer den lilla tall­ri­ken, den kalla, med sill­sor­ter, lax, ägg­hal­vor & så. …läs hela inlägget »

november 26, 2014   Inga kommentarer

Det hände på Kungsholmen. En sittande stadsvandring om då och nu.

– mest om typo­grafi, bok­stä­ver och andra tecken.

HL_Detektiv

Jag har i litet olika sam­man­hang vand­rat runt och berät­tat om typo­gra­fin i stads­bil­den, i cen­trala Stock­holm. Men nu gäl­ler det alltså den ’västra mal­men’. Att det bli­vit just Kungs­hol­men beror främst på att jag bodde här ifrån 1940 till 1951 och kom till­baka hös­ten 1956 som prak­ti­kant på tryc­keri på Arbe­tar­ga­tan och sedan åter­i­gen 1994 som lärare på Fors­bergs Skola, först på Gar­var­ga­tan och senare Polhemsgatan.

…läs hela inlägget »

november 14, 2014   Inga kommentarer

Gillet på LinkedIn

STG_heart_LinkedIn_banner

Nu kan ni följa Gil­let som orga­ni­sa­tion på Lin­ke­dIn: Stock­holms Typo­gra­fiska Gille

Passa på att skriva en rad på Gil­lets med­lems­grupp: STG Dis­kus­sions­grupp

november 6, 2014   Inga kommentarer

STG grattar Grafiska Institutet på 70-årsdagen

Grafiska Institutet 70 år

Vi vill gratta Gra­fiska Insti­tu­tet och alla ele­ver och lärare som gjort insti­tu­tet till vad det är idag.

Ons­da­gen den 26 novem­ber 2014 firas GI:s 70-årsjubileum på Bla­si­e­hol­men Restau­rang, Bla­si­e­holms­ga­tan 4C, Stockholm.

…läs hela inlägget »

november 5, 2014   Inga kommentarer

Frukostträff med Sepidar Hosseini – om subtilt motstånd som arbetsmetod | Illustratörscentrum

SepidarHosseini

Sepi­dar Hos­se­ini är gra­fisk form­gi­vare och illust­ra­tör med sär­skilt intresse för frå­gor kring makt, smak och repre­sen­ta­tion inom visu­ellt ska­pande. Under vår fru­kost­fö­re­läs­ning berät­tar hon om sub­tilt mot­stånd som arbets­me­tod, med utgångs­punkt i sitt exa­mens­ar­bete från Konst­fack, Men ni ira­nier är ju bra på möns­ter – och andra berät­tel­ser om svenskhet, vidare till hur hon idag som fri­lan­sare arbe­tar i egna pro­jekt samt gente­mot uppdragsgivare.

När? Ons­dag 19 novem­ber kloc­kan 8:30–9:30.

Var? Illust­ra­tör­cent­rum, Horns­ga­tan 103 plan 10, Stockholm.

Pris? 100:- fak­tu­re­ras (fru­kost ingår).

Anmä­lan är bin­dande och görs senast mån­dag 17 novem­ber till info@illustratorcentrum.se.

Väl­kom­men!

november 5, 2014   Inga kommentarer