Stadgar

§ 1 Gillets ändamål är att sammanföra yrkesutövare inom det typografiska området för att verka för främjandet av god svensk typografi.

§ 2 I detta syfte skall Gillets inre verksamhet omfatta diskussioner, föredrag, tävlingar och liknande för typografin stimulerande åtgärder. Utåt kan Gillet verka genom anordnandet av offentliga utställningar, utgivandet av publikationer o.s.v.

§ 3 Ny medlem skall föreslås skriftligt av två av Gillets medlemmar före allmänt sammanträde. Den föreslagna skall vara verksam inom yrket eller visa med Gillets syften sammanfallande intressen och vara väl införstådd med dess verksamhet. En av förslagsställarna skall presentera den nye medlemmen, som skall vara närvarande vid mötet. Om detta ej uppfylles bordlägges frågan. Inval skall ske genom enhälligt beslut av Gillets närvarande medlemmar.

§ 4 Styrelsen väljes på allmänt sammanträde (vanligen årsmötet) och kan bestå av upp till nio personer samt två suppleanter. Ordförande väljes vid mötet, i övrigt skall vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare utses inom styrelsen. Mandattiden är ett år.

§ 5 Årsavgiften fastställes vid årets första allmänna sammanträde, och skall utgöra minst fem kronor.

§ 6 För ändring av dessa stadgar fordras mötesbeslut vid två på varandra följande allmänna sammanträden.

§ 7 Om två på varandra omedelbart följande sammanträden beslutar att Gillets verksamhet skall upphöra skall dessa allmänna sammanträden också ta ställning till Gillets tillgångar och arkiv.